Regulamin

 

 

REGULAMIN NADAWANIA MEDALU „SERCE ZIEMI”

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLE

 

 1. Niniejszy Regulamin opracowany jest zgodnie ze statutem Fundacji „Światowa Organizacja Koluchstyl”.
 2. Medal Serce Ziemi, zwany dalej Medalem nadawany jest przez Fundację „Światowa Organizacja Koluchstyl”
 3. Medal zatwierdzony przez Fundację „Światowa Organizacja Koluchstyl”, przedstawia następujące cechy:
 4. awers – na tle koła o średnicy 65 mm wpisana jest mapa Ziemi w kolorze błękitnym; na środku Medalu znajduje się złote serce, które odzwierciedla złote serce niosących pomoc; z dołu serca wychodzą dwie szarfy – biała i czerwona, które symbolizują barwy narodowe Polski,
 5. rewers – złota strona z napisem Medal Serce Ziemi i numer katalogowy, który umieszczany jest w certyfikacie i grawerze,
 6. Medal umocowany jest na granatowej szarfie.
 7. Wzór graficzny Medalu stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.

 

 1. ZASADY NADAWANIA MEDALU

 

 1. Medal nadawany jest osobom fizycznym oraz organizacjom z całego świata, które wyróżniają się w pracy na rzecz rozwoju i pomocy dla drugiego człowieka, a także wspierają pozytywny rozwój naszej planety jak również działają na rzecz integracji międzyludzkiej polegającej między innymi na pomocy medycznej, humanitarnej, sportowej, edukacyjnej, wspieraniu ekologii oraz wielu innych dziedzin na rzecz pomocy drugiemu człowiekowi i ziemi.
 2. Osoby oraz jednostki nominowane do Medalu, powinny:
 3. odznaczać się wieloletnim zaangażowaniem w działalność charytatywną,
 4. poświęcać swój prywatny czas i życie dla dobra innych.
 5. Medal nadawany jest co 2 lata dla maksymalnie 7 podmiotów.
 6. Medal nadawany jest jednorazowo i ma charakter dożywotni.
 7. Medal nadawany jest wraz z certyfikatem i grawerem.
 8. Nagrodzony Medalem odnotowany jest w Międzynarodowym Rejestrze Medalu oraz zostaje upowszechniony w mediach.

 

III. TRYB NADAWANIA MEDALU

 

 1. Na czele Medalu stoi międzynarodowa Kapituła, w skład której wchodzi od 15 do 25 członków z całego świata.
 2. Członkowie Kapituły powoływani są przez Fundację „Światowa Organizacja Koluchstyl” na czas nieokreślony.
 3. Fundacja „Światowa Organizacja Koluchstyl”, może w każdym czasie odwołać poszczególnych członków Kapituły.
 4. Na czele Kapituły stoi Przewodniczący Kapituły powołany przez Fundację „Światowa Organizacja Koluchstyl”.
 5. Kapituła na pierwszym posiedzeniu wybiera sposób siebie zwykłą większością głosów sekretarza.
 6. Członkowie Kapituły muszą być pełnoletni, niekaralni, posiadać nieposzlakowaną opinię, charakteryzować się wysokim poziomem moralności oraz posiadać doświadczenie w pracy zespołowej.
 7. Zgłoszenia kandydatów do Medalu dokonywać mogą jednostki organizacyjne oraz członkowie Kapituły, do zadań których należy również wyszukiwanie takich osób lub organizacji w swoim kraju i za granicą.
 8. Wniosek o nadanie medalu powinien zawierać:
 9. oznaczenie kandydata,
 10. dane adresowe,
 11. charakterystykę kandydata,
 12. szczególne osiągnięcia uzasadniające nadanie Medalu.
 13. Wzór zgłoszenia kandydata do otrzymania Medalu stanowi załącznik nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 14. Kandydatura do nominacji musi być zgłoszona najpóźniej 3 miesiące przed planowanym wręczeniem Medalu, z tym zastrzeżeniem, że w pierwszej edycji nadania Medalu dopuszczalne jest pominięcie trzymiesięcznego terminu.
 15. Nominowani podpisują zgodę na ich nominację i  przetwarzanie danych personalnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Regulaminu.
 16. Medal nadaje Kapituła w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
 17. Kapituła może podejmować uchwały przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość lub w trybie pisemnym. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Kapituły zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.

 

 1. WRĘCZENIE MEDALU

 

 1. Osoba odznaczona Medalem otrzymuje Medal wraz z certyfikatem.
 2. Wręczenie medalu następuje podczas uroczystej gali, która odbywa się co dwa lata.
 3. Termin kolejnej gali ustalany jest przez Kapitułę w drodze uchwały podejmowanej zwykłą większością głosów.

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku zgubienia lub zniszczenia Medalu lub certyfikatu Przewodniczący Kapituły może na wniosek uhonorowanego, wydać duplikat Medalu lub certyfikatu. Koszty z tym związane ponosi wnioskodawca.
 2. Przewodniczący Kapituły może pozbawić odznaczoną osobę lub jednostkę organizacyjną Medalu, jeżeli zostało stwierdzone, że odznaczenie nastąpiło na skutek wprowadzenia w błąd.
 3. Sekretarz Kapituły prowadzi Międzynarodowy Rejestr Medalu.
 4. Obsługę organizacyjno-techniczną Kapituły zapewnia Fundacja „Światowa Organizacja Koluchsty”.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia.

 

Załącznik nr 1 – wzór graficzny Medalu,

Załącznik nr 2 – wzór wniosku o nadanie Medalu,

Załącznik nr 3 – wzór zgody podmiotu nominowanego do Medalu,

 

 

 

 

Załącznik nr 2

do regulaminu nadawania

Medalu Serce Ziemi

 

 

 

 

 

……………………………………………………….

(pieczątka/podpis podmiotu

występującej o nadanie wyróżnienia)

 

 

 

W N I O S E K

o nadanie Medalu Serce Ziemi

 

 1. Nazwisko i imię / Nazwa …………………………………………………………………………………………

 

 1. Data i miejsce urodzenia / Data i miejsce rejestracji ……………………………………………………

 

 1. Miejsce zamieszkania / Siedziba ………………………………………………………………………………

 

 

U Z A S A D N I E N I E

 

 

(podać szczegółowe zasługi i wyniki działalności – odpowiednio do wymogów § 2 Regulaminu)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………………….. …………………………………………………………………………………………………………………………………….

Potwierdza się zgodność ww. danych ze stanem faktycznym ……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Dnia ……………………………….

 

…………………………………………………

(funkcja i podpisy osób wnioskujących)

 

Przewodniczący Kapituły wniosek popiera i wnosi o nadanie Medalu.

 

 

………………………

(podpisy i pieczęć)

Data ………………………….

 

Załącznik nr 3

do regulaminu nadawania

Medalu Serce Ziemi

 

Wzór oświadczenia o wyrażeniu zgody na uczestnictwo w procesie rozpatrywania kandydatur jak również ewentualne uhonorowanie Medalem Serce Ziemi

oraz zgody na przetwarzanie danych osobowych w toku rozpatrywania

kandydatury jak również po uhonorowaniu

 

Dane osobowe przekazane przez osobę zgłaszającą kandydaturę do uhonorowania Medalem Serce Ziemi przyznawanym przez Kapitułę Medalu wyłonioną przez Fundację „Świtowa Organizacja Koluchstyl” będą przetwarzane w celu rozpatrzenia zgłoszonej kandydatury oraz ewentualnego uhonorowania podmiotu Medalem Serce Ziemi. Administratorem danych osobowych będzie Fundacja „Światowa Organizacja Klouchstyl” (dane adresowe). Pod pojęciem danych osobowych kryje się w szczególności: imię, nazwisko, narodowość, adres i miejsce zamieszkania, status rodzinny, działalność zawodowa i charytatywna. W przypadku uhonorowania osoby dane osobowe opisane powyżej przetwarzane będą w celu propagowania Medalu Serce Ziemi, działalności charytatywnej oraz Fundacji „Światowa Organizacja Klouchstyl”. Dane osobowe będą mogły być także przetwarzane, gdy będzie to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów administratora danych. Każdy osoba udostępniająca dane osobowe posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkować będzie brakiem możliwości rozpatrzenia kandydatury oraz ewentualnego uhonorowania Medalem Serce Ziemi.

 

 

Biorąc pod uwagę powyższe informacje, wyrażam zgodę na rozpatrzenie mojej kandydatury oraz ewentualne uhonorowanie Medalem Serce Ziemi jak również zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Fundację „Światowa Organizacja Koluchstyl” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.). Zostałem(am) poinformowany(a) o prawie dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.

 

 

 

…………………………………………………………………

                                                         Data i podpis osoby składającej oświadczenie